DK3 nie będzie barierą dla zwierząt

Inwestycje liniowe, w tym inwestycje drogowe mogą ograniczać możliwości przemieszczania się zwierząt. Prognozowany wzrost natężenia ruchu także nie będzie sprzyjał przekraczaniu drogi przez zwierzęta. Dlatego w projektowanym ciągu drogi zaplanowano specjalne obiekty o funkcji ekologicznej, umożliwiające zwierzętom jej bezpieczne przekraczanie. Znajdą się wśród nich obiekty różnej kategorii: przejścia dolne dla dużych zwierząt, przejście dolne dla zwierząt średnich i przejścia dla małych zwierząt, głównie płazów. Dużą swobodę w przekraczaniu drogi zapewnią projektowane we wszystkich wariantach estakady, które są jednymi z najskuteczniejszych tego obiektami. W załączonych materiałach prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 z uwzględnieniem głównych obiektów inżynierskich (w tym przepustów pełniących funkcję ekologiczną - przejść dla zwierząt) w wariancie inwestycyjnym W2, W6, W7 oraz W8. 2.4.8-1_W2Pobierz 2.4.8-2_W6Pobierz 2.4.8-3_W7Pobierz 2.4.8-4_W8Pobierz
Czytaj ...

Aktualizacja rozwiązań projektowych sierpień 2023 r.

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy plany sytuacyjne przebiegu drogi krajowej nr 3 w wariantach obwodnicy Kaczorowa W2, W6, W7 oraz W8.Rysunki prezentują stan zaawansowania stan prac na dzień 23.08.2023 r.Ostateczne rozwiązania projektowe etapu STEŚ będą wynikiem ustaleń i uzgodnień przyjętych na planowanym posiedzeniu KOPI. Link do podglądu: W2Pobierz W6Pobierz W7Pobierz W8Pobierz
Czytaj ...

Aktualności do dnia 31.07.2023 r.

Szanowni Państwo, W zakładce PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI zamieszczona została opracowana przez Centralę GDDKiA ulotka dotycząca przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe. Materiał zawiera zestawienie najczęściej zadawanych pytań i zagadnień z obszaru procedury wykupu nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.
Czytaj ...

Aktualności do dnia 28.06.2023 r.

Szanowni Państwo, W zakładce PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI zamieszczony został link do aktualnej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg krajowych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Link:  Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl (www.gov.pl) W zakładce O PROJEKCIE -> HARMONOGRAM dostępna jest zaktualizowana wersja harmonogramu prac.
Czytaj ...

Aktualności do dnia 29.05.2023 r.

Szanowni Państwo, Poniżej wykaz działań prowadzonych w miesiącu maj: kontynuacja prac projektowych w tym: uszczegóławianie rozwiązań środowiskowych,analiza i weryfikacja rozwiązań z uwagi na wnioski dotyczące planowanej infrastruktury (analiza możliwości wykonania bezkolizyjnego przejścia dla pieszych oraz zmiany lokalizacji zbiorników retencyjnych), Równolegle z powyższymi działaniami zespół projektowy udziela wyjaśnień oraz wprowadza uszczegółowienia do opracowań opiniowanych przez Centralę GDDKiA (przed posiedzeniem KOPI).
Czytaj ...

Akty prawne – aktualizacja

Szanowni Państwo, W zakładce ,,Akty Prawne” dokonaliśmy aktualizacji publikacji o wzorce i standardy (WiS). Zachęcamy do zapoznania się z materiałami: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/akty-prawne
Czytaj ...

Przebieg inwestycji DK3 z uwzględnieniem nowych przepisów oraz wytycznych

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie nowych przepisów techniczno-budowalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wprowadzone zostały nowe regulacje wymagań funkcjonalno-technicznych. Wymagania te zostały uszczegółowione wzorcami i standardami (WiS) rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu. Mianowicie zostały tam wskazane metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego oraz zaproponowane typowe rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Standardy WiS zatem zawierają metody oraz parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych. Przedstawione zostały w następujących publikacjach: WR-D-11-1 – Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe,WR-D-23 – Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu,WR-D-32-1 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe,WR-D-32-2 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy…
Czytaj ...

Przebieg DK3 względem MPZP

Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 w wariantach W2, W6, W7 oraz W8 na podkładach uwzględniających strukturę własnościową i przeznaczenie gruntów z aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informujemy, iż prezentowane na planach rozwiązania są aktualne na dzień 09.03.2023 r. Pliki do pobrania: W2 W6 W7 W8
Czytaj ...

Odwodnienie DK3

Szanowni Państwo, W dniu 26.01.2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictw, GDDKiA oraz zespołu Wykonawcy, którego celem było zaprezentowanie oraz omówienie szczegółowych rozwiązań technicznych w zakresie odwodnienia drogi: lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz miejsc zrzutu wód opadowych i roztopowych na tereny leśne. Przedstawione rozwiązania zostały szczegółowo omówione przez Projektanta oraz udzielono wyczerpujące odpowiedzi na uwagi oraz sugestie dot. lokalizacji, sposobu odprowadzania oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury wodno-melioracyjnej znajdującej się na terenach leśnych. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem Aplikacji Microsoft Teams. Na tę chwilę nanoszone są uzupełnienia i uszczegółowienia rozwiązań. W załączeniu przekazujemy warianty tras, rysunki: W2, W6, W7 oraz W8 - aktualne na dzień 27.01.2023 r. 2.1-Wariant-z-obwodnicą-2Pobierz 6.1-Wariant-z-obwodnicą-6Pobierz 7.1-Wariant-z-obwodnicą-7Pobierz 8.1-Wariant-z-obwodnicą-8Pobierz
Czytaj ...