Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności do dnia 27.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trwają prace nad skompletowaniem załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym pozyskanie map ewidencyjnych z właściwych urzędów. Jednym z załączników składanych z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 pkt 3a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j), jest mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływało. Załącznik mapowy umożliwi identyfikację stron postępowania, które będą mogły uczestniczyć w procedurze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

www.gddkia.gov.pl