Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

DK3 – Posiedzenie KOPI dla etapu STEŚ

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w siedzibie GDDKiA oddział Wrocław przy udziale zaproszonych przedstawicieli samorządów administracji państwowej, gestorów sieci i urządzeń oraz interesariuszy zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Kaczorowa. Posiedzenie miało charakter wideokonferencji przy osobistym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

W ramach posiedzenia zaprezentowane zostały wszystkie 4 warianty realizacyjne DK3 z podziałem na odcinki rozbudowywane oraz obwodnice: W2, W6, W7 i W8.

Uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne każde z proponowanych rozwiązań oceniano pod kątem możliwości wskazania jako wariantu rekomendowanego oraz alternatywnego do dalszej realizacji.

W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji na posiedzeniu KOPI przyjęto następujące ustalenia:

  • jako wariant rekomendowany do dalszej realizacji wybrano wariant W8, jako alternatywny wariant W2;
  • jako podstawowe parametry techniczne dróg uzgodniono parametry zgodne z poniższym zestawieniem:
klasa drogi       GP
prędkość projektowa70 km/h
prędkość miarodajna90 km/h
przekrój dwujezdniowy2×2 pasy ruchu
szerokość pasów ruchu   3,50 m
szerokość środkowego pasa dzielącegozmienna min 3,1 m + 0,7 m opaska wewnętrzna
szerokość opasek wewnętrznych0,7 m
szerokość opasek zewnętrznych0,7 m
szerokość poboczy gruntowychmin 1,5m (w tym opaska zewnętrzna 0,7m)
skrajnia pionowa4,7 m
rodzaj nawierzchnibitumiczna
nośność nawierzchni115 kN/oś
kategoria ruchu i liczba równoważnych osi standardowych w przekrojuKR 5, powyżej 1000
rezerwa terenu na kolejny pasbrak
  • realizacja zadania  uwzględni podział na odcinki:
Odcinek rozbudowywany: od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa
(km: 437+265,10 ÷ 445+319,11)
Obwodnica Kaczorowa Wariant W8
(km: 445+319,11 ÷ 450+562,47)
Odcinek rozbudowywany za obwodnicą Kaczorowa do granicy z miastem Jelenia Góra

 (km: 450+562,47 ÷ 453+072,50)
Odcinek rozbudowywany za obwodnicą Kaczorowa na terenie miasta na prawach powiatu Jelenia Góra
(km: 453+072,50 ÷ 453+632,57)

Po posiedzeniu Wykonawca przystąpił do aktualizacji dokumentacji z uwzględnieniem przedstawionych uwag i opinii.

Prace te są aktualnie w toku.

www.gddkia.gov.pl