Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Aktualności do dnia 27.05.2024 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, iż trwają prace nad skompletowaniem załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym pozyskanie map ewidencyjnych z właściwych urzędów. Jednym z załączników składanych z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 74 pkt 3a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j), jest mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływało. Załącznik mapowy umożliwi identyfikację stron postępowania, które będą mogły uczestniczyć w procedurze o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Czytaj ...

Aktualności do dnia 24.04.2024 r.

Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy garść informacji na temat proponowanego zabezpieczenia akustycznego inwestycji Analiza oddziaływania akustycznego projektowanego przedsięwzięcia wykazała, że eksploatacja drogi spowoduje występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych przed hałasem. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej na etapie realizacji planowana jest budowa ekranów akustycznych, które pełnić będą rolę bariery przez hałasem. Do ich konstrukcji proponuje się zastosowanie elementów pochłaniających, dodatkowo w miejscach ich występowania – w celu lepszego wkomponowania ekranów w otaczający krajobraz – zaproponowano posadzenie roślin pnących. Orientacyjną lokalizację ekranów akustycznych względem przebiegu wariantu rekomendowanego W8 przedstawia poniższa tabela: OznaczenieUsytuowanie strona DK3Szacunkowy kilometraż początku zabezpieczeniaDługość[m]Wysokość[m]Typ ekranuE1Prawa439+1251605PochłaniającyRE1Prawa439+400150-Rezerwa pod ekranRE2Prawa443+58066-Rezerwa pod ekranE2Prawa443+890904PochłaniającyE3Prawa445+475774PochłaniającyE4Prawa445+935964PochłaniającyE5Prawa446+050824PochłaniającyE6Lewa446+2601346PochłaniającyE7Lewa450+675604PochłaniającyE8Lewa450+770844PochłaniającyRE3Lewa451+130111-Rezerwa pod ekranRE4Lewa451+910131-Rezerwa pod ekran Na planach sytuacyjnych ekrany oraz rezerwa pod ekrany akustyczne oznaczona – zgodnie z legendą: Link do planu sytuacyjnego: plany-sytuacyjne-W8
Czytaj ...

DK3 – Aktualizacja na dzień 26.03.2024 r.

Szanowni Państwo, Przekrój Drogi Głównej (DK3) w odcinku realizacyjnym będzie wykonywany jako dwujezdniowy 2x2 z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem dzielącym. Ze względu na przebieg trasy w wykopie lub nasypie oraz konieczność skomunikowania sąsiadujących działek poprzez dodatkowe jezdnie, szerokość pasa drogowego zostanie dostosowana do warunków lokalnych. Ogólny opis przekroju prezentujemy poniżej na załączonych schematach.Dla obsługi ruchu lokalnego, bezpiecznego przekraczania przeszkód oraz umożliwienia migracji zwierząt zaprojektowano obiekty mostowe (wiadukty i estakady), przejazdy gospodarcze oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.Poniższa tabela zawiera wykaz planowanych do budowy obiektów inżynierskich. Nazwa obiektu Przybliżony kilometraż Rodzaj obiektu Opis przeszkody Funkcja ekologiczna WD-A-01 437+486 WD droga brak PZDdz-A-02 438+048 WD szlak migracji zw. dużych, ciek PZDdz PZDsz-A-03 440+360 WD szlak migracji zw. średnich, ciek PZDsz PZDdz-B-01 441+437 WD szlak migracji zw. dużych, ciek…
Czytaj ...

DK3 – Aktualizacja na dzień 29.02.2024 r.

Szanowni Państwo, Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia KOPI Wykonawca przystąpił do aktualizacji opracowań STEŚ oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – przekazanie dokumentacji STEŚ do Zamawiającego nastąpiło w dniu 06.02.2024 r. W materiałach uwzględnione zostały uwagi zawarte w protokole KOPI nr 41/2023. Więcej o posiedzeniu KOPI: https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/kolejny-krok-do-realizacji-obwodnicy-kaczorowa Poniżej prezentujemy podstawowe parametry techniczne drogi (ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie): Klasa techniczna – GP; Kategoria ruchu – KR5; Prędkość projektowa – 70 km/h; Prędkość miarodajna – 90 km/h; Przekrój dwujezdniowy – 2x2 pasy ruchu; Szerokość pasa ruchu – 3,50 m; Szerokość środkowego pasa dzielącego – zmienna min.3,5 m + 0,5 opaska wewnętrzna; Opaska wewnętrzna – 0,50 m; Opaska…
Czytaj ...

DK3 – Posiedzenie KOPI dla etapu STEŚ

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w siedzibie GDDKiA oddział Wrocław przy udziale zaproszonych przedstawicieli samorządów administracji państwowej, gestorów sieci i urządzeń oraz interesariuszy zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Kaczorowa. Posiedzenie miało charakter wideokonferencji przy osobistym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W ramach posiedzenia zaprezentowane zostały wszystkie 4 warianty realizacyjne DK3 z podziałem na odcinki rozbudowywane oraz obwodnice: W2, W6, W7 i W8. Uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne każde z proponowanych rozwiązań oceniano pod kątem możliwości wskazania jako wariantu rekomendowanego oraz alternatywnego do dalszej realizacji. W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji na posiedzeniu KOPI przyjęto następujące ustalenia: jako wariant rekomendowany do dalszej realizacji wybrano wariant W8, jako alternatywny wariant W2; jako podstawowe parametry techniczne dróg uzgodniono parametry zgodne z poniższym zestawieniem: klasa drogi       GPprędkość projektowa70 km/hprędkość miarodajna90…
Czytaj ...

Aktualizacja WR-D grudzień 2023

Szanowni Państwo, W zakładce AKTY PRAWNE zamieszczone zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wytyczne rekomendowane do stosowania dotyczące dróg: WR-D-70 Wyposażenie techniczne Wytyczne dostępne są również w zakładce WR-D. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.
Czytaj ...

Zmiany wytycznych WR-D listopad 2023

Szanowni Państwo, Na stronie Ministerstwa Infrastruktury w zakładce: wytyczne rekomendowane do stosowania dotyczące dróg pojawiły się aktualizacje o pozycje: WR-D-71-1 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe. WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych. Wytyczne dostępne są w zakładce WR-D. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/aktualnosci4
Czytaj ...

DK3 nie będzie barierą dla zwierząt

Inwestycje liniowe, w tym inwestycje drogowe mogą ograniczać możliwości przemieszczania się zwierząt. Prognozowany wzrost natężenia ruchu także nie będzie sprzyjał przekraczaniu drogi przez zwierzęta. Dlatego w projektowanym ciągu drogi zaplanowano specjalne obiekty o funkcji ekologicznej, umożliwiające zwierzętom jej bezpieczne przekraczanie. Znajdą się wśród nich obiekty różnej kategorii: przejścia dolne dla dużych zwierząt, przejście dolne dla zwierząt średnich i przejścia dla małych zwierząt, głównie płazów. Dużą swobodę w przekraczaniu drogi zapewnią projektowane we wszystkich wariantach estakady, które są jednymi z najskuteczniejszych tego obiektami. W załączonych materiałach prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 z uwzględnieniem głównych obiektów inżynierskich (w tym przepustów pełniących funkcję ekologiczną - przejść dla zwierząt) w wariancie inwestycyjnym W2, W6, W7 oraz W8. 2.4.8-1_W2Pobierz 2.4.8-2_W6Pobierz 2.4.8-3_W7Pobierz 2.4.8-4_W8Pobierz
Czytaj ...

Aktualizacja rozwiązań projektowych sierpień 2023 r.

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy plany sytuacyjne przebiegu drogi krajowej nr 3 w wariantach obwodnicy Kaczorowa W2, W6, W7 oraz W8.Rysunki prezentują stan zaawansowania stan prac na dzień 23.08.2023 r.Ostateczne rozwiązania projektowe etapu STEŚ będą wynikiem ustaleń i uzgodnień przyjętych na planowanym posiedzeniu KOPI. Link do podglądu: W2Pobierz W6Pobierz W7Pobierz W8Pobierz
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl