Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

DK3 – Aktualizacja na dzień 29.02.2024 r.

Szanowni Państwo, Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia KOPI Wykonawca przystąpił do aktualizacji opracowań STEŚ oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – przekazanie dokumentacji STEŚ do Zamawiającego nastąpiło w dniu 06.02.2024 r. W materiałach uwzględnione zostały uwagi zawarte w protokole KOPI nr 41/2023. Więcej o posiedzeniu KOPI: https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/kolejny-krok-do-realizacji-obwodnicy-kaczorowa Poniżej prezentujemy podstawowe parametry techniczne drogi (ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie): Klasa techniczna – GP; Kategoria ruchu – KR5; Prędkość projektowa – 70 km/h; Prędkość miarodajna – 90 km/h; Przekrój dwujezdniowy – 2x2 pasy ruchu; Szerokość pasa ruchu – 3,50 m; Szerokość środkowego pasa dzielącego – zmienna min.3,5 m + 0,5 opaska wewnętrzna; Opaska wewnętrzna – 0,50 m; Opaska…
Czytaj ...

DK3 – Posiedzenie KOPI dla etapu STEŚ

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w siedzibie GDDKiA oddział Wrocław przy udziale zaproszonych przedstawicieli samorządów administracji państwowej, gestorów sieci i urządzeń oraz interesariuszy zainteresowanych przebiegiem obwodnicy Kaczorowa. Posiedzenie miało charakter wideokonferencji przy osobistym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. W ramach posiedzenia zaprezentowane zostały wszystkie 4 warianty realizacyjne DK3 z podziałem na odcinki rozbudowywane oraz obwodnice: W2, W6, W7 i W8. Uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne każde z proponowanych rozwiązań oceniano pod kątem możliwości wskazania jako wariantu rekomendowanego oraz alternatywnego do dalszej realizacji. W wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji na posiedzeniu KOPI przyjęto następujące ustalenia: jako wariant rekomendowany do dalszej realizacji wybrano wariant W8, jako alternatywny wariant W2; jako podstawowe parametry techniczne dróg uzgodniono parametry zgodne z poniższym zestawieniem: klasa drogi       GPprędkość projektowa70 km/hprędkość miarodajna90…
Czytaj ...

Aktualizacja WR-D grudzień 2023

Szanowni Państwo, W zakładce AKTY PRAWNE zamieszczone zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wytyczne rekomendowane do stosowania dotyczące dróg: WR-D-70 Wyposażenie techniczne Wytyczne dostępne są również w zakładce WR-D. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.
Czytaj ...

Zmiany wytycznych WR-D listopad 2023

Szanowni Państwo, Na stronie Ministerstwa Infrastruktury w zakładce: wytyczne rekomendowane do stosowania dotyczące dróg pojawiły się aktualizacje o pozycje: WR-D-71-1 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe. WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych. Wytyczne dostępne są w zakładce WR-D. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/aktualnosci4
Czytaj ...

DK3 nie będzie barierą dla zwierząt

Inwestycje liniowe, w tym inwestycje drogowe mogą ograniczać możliwości przemieszczania się zwierząt. Prognozowany wzrost natężenia ruchu także nie będzie sprzyjał przekraczaniu drogi przez zwierzęta. Dlatego w projektowanym ciągu drogi zaplanowano specjalne obiekty o funkcji ekologicznej, umożliwiające zwierzętom jej bezpieczne przekraczanie. Znajdą się wśród nich obiekty różnej kategorii: przejścia dolne dla dużych zwierząt, przejście dolne dla zwierząt średnich i przejścia dla małych zwierząt, głównie płazów. Dużą swobodę w przekraczaniu drogi zapewnią projektowane we wszystkich wariantach estakady, które są jednymi z najskuteczniejszych tego obiektami. W załączonych materiałach prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 z uwzględnieniem głównych obiektów inżynierskich (w tym przepustów pełniących funkcję ekologiczną - przejść dla zwierząt) w wariancie inwestycyjnym W2, W6, W7 oraz W8. 2.4.8-1_W2Pobierz 2.4.8-2_W6Pobierz 2.4.8-3_W7Pobierz 2.4.8-4_W8Pobierz
Czytaj ...

Aktualizacja rozwiązań projektowych sierpień 2023 r.

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy plany sytuacyjne przebiegu drogi krajowej nr 3 w wariantach obwodnicy Kaczorowa W2, W6, W7 oraz W8.Rysunki prezentują stan zaawansowania stan prac na dzień 23.08.2023 r.Ostateczne rozwiązania projektowe etapu STEŚ będą wynikiem ustaleń i uzgodnień przyjętych na planowanym posiedzeniu KOPI. Link do podglądu: W2Pobierz W6Pobierz W7Pobierz W8Pobierz
Czytaj ...

Aktualności do dnia 31.07.2023 r.

Szanowni Państwo, W zakładce PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI zamieszczona została opracowana przez Centralę GDDKiA ulotka dotycząca przejmowania nieruchomości pod inwestycje drogowe. Materiał zawiera zestawienie najczęściej zadawanych pytań i zagadnień z obszaru procedury wykupu nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.
Czytaj ...

Aktualności do dnia 28.06.2023 r.

Szanowni Państwo, W zakładce PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI zamieszczony został link do aktualnej procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg krajowych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Link:  Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl (www.gov.pl) W zakładce O PROJEKCIE -> HARMONOGRAM dostępna jest zaktualizowana wersja harmonogramu prac.
Czytaj ...

Aktualności do dnia 29.05.2023 r.

Szanowni Państwo, Poniżej wykaz działań prowadzonych w miesiącu maj: kontynuacja prac projektowych w tym: uszczegóławianie rozwiązań środowiskowych,analiza i weryfikacja rozwiązań z uwagi na wnioski dotyczące planowanej infrastruktury (analiza możliwości wykonania bezkolizyjnego przejścia dla pieszych oraz zmiany lokalizacji zbiorników retencyjnych), Równolegle z powyższymi działaniami zespół projektowy udziela wyjaśnień oraz wprowadza uszczegółowienia do opracowań opiniowanych przez Centralę GDDKiA (przed posiedzeniem KOPI).
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl