Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

DK3 – Aktualizacja na dzień 29.02.2024 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia KOPI Wykonawca przystąpił do aktualizacji opracowań STEŚ oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – przekazanie dokumentacji STEŚ do Zamawiającego nastąpiło w dniu 06.02.2024 r. W materiałach uwzględnione zostały uwagi zawarte w protokole KOPI nr 41/2023.

Więcej o posiedzeniu KOPI: https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/kolejny-krok-do-realizacji-obwodnicy-kaczorowa

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry techniczne drogi (ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie):

 • Klasa techniczna – GP;
 • Kategoria ruchu – KR5;
 • Prędkość projektowa – 70 km/h;
 • Prędkość miarodajna – 90 km/h;
 • Przekrój dwujezdniowy – 2×2 pasy ruchu;
 • Szerokość pasa ruchu – 3,50 m;
 • Szerokość środkowego pasa dzielącego – zmienna min.3,5 m + 0,5 opaska wewnętrzna;
 • Opaska wewnętrzna – 0,50 m;
 • Opaska zewnętrzna – 0,70 m;
 • Pobocze gruntowe – min. 1,5 (w tym opaska zewnętrzna 0,7m);
 • Skrajnia pionowa – 4,7 m;
 • Nośność nawierzchni – 115 kN/oś;

Na etapie opracowywanie Projektu Budowlanego zostaną uwzględnione następujące uwagi:

 1. Zostanie przeprowadzona ponowna analiza dostępności nieruchomości do drogi publicznej pod kątem optymalizacji długości jezdni dodatkowych.
 2. Dodatkowe jezdnie zostaną zakończone placami do zawracania
 3. Zostaną wprowadzone na planach sytuacyjnych dojazdy do zbiorników retencyjnych oraz zostanie skorygowany kształt zbiorników celem wyeliminowania kątów ostrych w ich obrysie.
 4. Zostaną wprowadzone na planach sytuacyjnych mijanki na jezdniach dodatkowych o szerokości 3,5 m.
 5. Zostanie zweryfikowana jakość uzyskanego materiału z rozbiórki oraz opracowany bilans pozyskania i zagospodarowania destruktu.
 6. Zostanie przeanalizowane konieczność wykonania koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w oparciu o Wytyczne dla Wykonawców koncepcji SZR, Instrukcję rozmieszczania klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym oraz specyfikacje techniczne dla klas modułów wdrożeniowych rozproszonych.

Poniżej prezentujemy orientację, plany sytuacyjne oraz przebieg drogi krajowej nr 3  względem MPZP wariantu zarekomendowanego w ramach posiedzenia KOPI do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

www.gddkia.gov.pl