Akty prawne – aktualizacja

Szanowni Państwo, W zakładce ,,Akty Prawne” dokonaliśmy aktualizacji publikacji o wzorce i standardy (WiS). Zachęcamy do zapoznania się z materiałami: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/akty-prawne
Czytaj ...

Przebieg inwestycji DK3 z uwzględnieniem nowych przepisów oraz wytycznych

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie nowych przepisów techniczno-budowalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych wprowadzone zostały nowe regulacje wymagań funkcjonalno-technicznych. Wymagania te zostały uszczegółowione wzorcami i standardami (WiS) rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu. Mianowicie zostały tam wskazane metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego oraz zaproponowane typowe rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Standardy WiS zatem zawierają metody oraz parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych. Przedstawione zostały w następujących publikacjach: WR-D-11-1 – Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe,WR-D-23 – Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu,WR-D-32-1 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe,WR-D-32-2 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy…
Czytaj ...

Przebieg DK3 względem MPZP

Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy przebieg drogi krajowej nr 3 w wariantach W2, W6, W7 oraz W8 na podkładach uwzględniających strukturę własnościową i przeznaczenie gruntów z aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informujemy, iż prezentowane na planach rozwiązania są aktualne na dzień 09.03.2023 r. Pliki do pobrania: W2 W6 W7 W8
Czytaj ...

Odwodnienie DK3

Szanowni Państwo, W dniu 26.01.2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictw, GDDKiA oraz zespołu Wykonawcy, którego celem było zaprezentowanie oraz omówienie szczegółowych rozwiązań technicznych w zakresie odwodnienia drogi: lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz miejsc zrzutu wód opadowych i roztopowych na tereny leśne. Przedstawione rozwiązania zostały szczegółowo omówione przez Projektanta oraz udzielono wyczerpujące odpowiedzi na uwagi oraz sugestie dot. lokalizacji, sposobu odprowadzania oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury wodno-melioracyjnej znajdującej się na terenach leśnych. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem Aplikacji Microsoft Teams. Na tę chwilę nanoszone są uzupełnienia i uszczegółowienia rozwiązań. W załączeniu przekazujemy warianty tras, rysunki: W2, W6, W7 oraz W8 - aktualne na dzień 27.01.2023 r. 2.1-Wariant-z-obwodnicą-2Pobierz 6.1-Wariant-z-obwodnicą-6Pobierz 7.1-Wariant-z-obwodnicą-7Pobierz 8.1-Wariant-z-obwodnicą-8Pobierz
Czytaj ...

Wizualizacja wariantów obwodnic

Szanowni Państwo,  Poniżej prezentujemy Państwu aktualną wizualizację przebiegu projektowanej drogi krajowej dla wariantu preferowanego W8, a także przebieg alternatywnych obwodnic W2, W6 oraz W7 [vplayer id='804'] [vplayer id='802']
Czytaj ...

Posiedzenie ZOPI wraz z wizualizacją dla etapu STEŚ

Szanowni Państwo, W dniu 22.11.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Część interesariuszy uczestniczyła stacjonarnie w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, pozostali w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Spotkanie podzielone zostało na dwie części: pierwsza, ogólna przy uczestnictwie przedstawicieli Zamawiającego (GDDKiA o. Wrocław), Wykonawcy oraz jednostek bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową inwestycją; druga część szczegółowa przy udziale GDDKiA oraz Ministerstwa. Przedmiotem rozmów była prezentacja inwestycji, głównych założeń, planowanych wariantów wraz z omówieniem i podsumowaniem etapu STEŚ. Na spotkaniu przedstawiona została wizualizacja obrazująca zaproponowane rozwiązania projektowe oraz przyległy teren.  W poniższym linku dostępna do podglądu: [vplayer id='793']
Czytaj ...

Podsumowanie uzupełniających konsultacji społecznych

Szanowni Państwo, w dniach 24.08. – 06.09.2022 roku w formie zdalnej odbyły się uzupełniające konsultacje społeczne dotyczące dodatkowego wariantu obwodnicy miejscowości Kaczorów – Wariantu W8. Wariant ten powstał jako wynik odbytych Spotkań Informacyjnych na przełomie listopada - grudnia 2020 r. Celem przeprowadzonych spotkań było zapoznanie lokalne społeczności i innych stron (np. organizacje ekologiczne) z nowym – czwartym przebiegiem rozbudowy drogi krajowej nr 3, zebraniem uwag, spostrzeżeń dotyczących inwestycji, analiza i ewentualne uwzględnienie zgłoszeń wniosków, protestów oraz opinii. W trakcie spotkań mieszkańcy złożyli ankiety lub protesty w ilości 60 szt. Łącznie swoje zdanie wyraziło 65 osób. Na poniższym wykresie przedstawiono stanowisko mieszkańców w stosunku do budowy wariantu W8: Uwaga: - Mieszkańcy, którzy w opiniowaniu wyrazili swoje zdanie 2 razy zostali uwzględnieni w zestawieniach tylko jeden raz., - Powyższy wykres nie uwzględnia…
Czytaj ...

Spotkania koordynacyjne

Szanowni Państwo, W dniu 22.08.2022r. w formie hybrydowej odbyło się spotkanie koordynacyjne z interesariuszami. Część interesariuszy brało udział w formie wideokonferencji, pozostałe osoby były obecne w siedzibie Obwodu Utrzymania Dróg Bolków Oddział we Wrocławiu. Wśród zebranych osób byli przedstawiciele Zamawiające (GDDKiA o. Wrocław), Wykonawcy oraz jednostek bezpośrednio zainteresowanych przedmiotową inwestycją. Na początku Wykonawca przedstawił prezentację multimedialną, która charakteryzowała stan istniejący drogi, problemy terenowe, lokalizację w obrębie jednostek samorządowych oraz stan projektowy inwestycji. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja z interesariuszami. Osoby te chętnie zadawały pytania na temat opracowania oraz wnosiły uwagi do projektu. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z ww. spotkania:
Czytaj ...

Uzupełniające konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniających konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji. Odbędą się w terminie od 24.08.2022 do 06.09.2022 r. w sposób zdalny. Wszystkie materiały informacyjne takie jak: orientacja przedstawiające wszystkie warianty obwodnicy, orientacja przedstawiająca wariant obwodnicy W8 oraz plan sytuacyjny tego wariantu zostały zamieszczone w http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl/uzupelniajace-konsultacje-spoleczne/ Informujemy że mapa ewidencyjna na planach sytuacyjnych udostępnionych w ramach spotkań informacyjnych ma charakter poglądowy i ulegnie aktualizacji na dalszych etapach opracowywania dokumentacji projektowej. Wypełnione i podpisane ankiety wyrażające opinie, uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy DATABOUT Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl do dnia 06.08.2022 r
Czytaj ...

Komunikacja działek przyległych do opracowania

Szanowni Państwo, W ramach uszczegółowienia dotychczasowych rozwiązań przedstawiamy najnowsze plany sytuacyjne dla każdego wariantu obwodnicy (W2, W6, W7 i W8). Plany sytuacyjne przedstawiają skomunikowanie działek przyległych do projektowanej drogi krajowej nr 3. Informujemy, że prezentowane rozwiązania są aktualne na dzień 28.07.2022 r. Pliki do pobrania: Rys.-1-wariant-W2-wariant-beztunelowyPobierz Rys.-2-wariant-W6-wariant-tunelowyPobierz Rys.-3-wariant-W7-wariant-tunelowyPobierz Rys.-4-wariant-W8-wariant-beztunelowyPobierz
Czytaj ...