Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Akty prawne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (gddkia.gov.pl)

– archiwum, aktualizowane zarządzeniami GDDKiA  

Dla wykonawców i podwykonawców (nowy link):

Dla wykonawców i podwykonawców – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wzorce i standardy WiS:

O wzorcach i standardach (WiS) – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

WiS przekazane do konsultacji (w dniach 06.10.2020 – 27.10.2020), wg których można projektować:

Konsultacje publiczne – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wytyczne dla branży drogowej:

WR-D – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

WR-D-23
Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu

WR-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych

WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
WR-D-11-1
Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe

WR-D-11-1
Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe

WR-D-12
Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego

WR-D-21
Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic

WR-D-22-1
Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe

WR-D-22-2
Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2: Kształtowanie geometryczne

WR-D-22-3
Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3: Wyposażenie techniczne

WR-D-22-4
Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych

WR-D-23
Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu

WR-D-31-1
Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe

WR-D-31-2
Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane

WR-D-31-3
Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 3: Ronda

WR-D-32-1
Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe

WR-D-32-2
Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne

WR-D-33
Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach

WR-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych

WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych

WR-D-42-1
Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla rowerów

WR-D-42-2
Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów

WR-D-42-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach

WR-D-71-1

Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe

WR-D-71-2

Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne

WR-D-72-1

Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe

WR-D-72-2

Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań

Wytyczne dla branży mostowej:

WR-M – Ministerstwo Infrastruktury – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

WR-M-11
Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą

WR-M-12
Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych

WR-M-21-1
Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji

WR-M-21-2
Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych

WR-M-23
Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem

WR-M-31
Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich

WR-M-32
Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich

WR-M-41
Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich

WR-M-42
Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli

WR-M-51
Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich

WR-M-71
Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich

WR-M-72
Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich

WR-M-81
Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich

Ustawy:

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowegoUstawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rozporządzenia:

Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych dotyczących dróg publicznych o znaczeniu obronnym

Zarządzenia:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/911/akty-prawne

Opracowania rekomendowane przez Ministra Infrastruktury:

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych – Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

www.gddkia.gov.pl