Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

O Projekcie

Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu jest wykonanie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”.

Umowa na prace projektowe nr O.WR.D-3.2413.42.2019 została podpisana 19 lipca 2019 r. w siedzibie wrocławskiego Oddziału GDDKiA pomiędzy Skarbem Państwa – GDDKiA reprezentowanym przez pełnomocników GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a WYG International Sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu Wykonawca wykonuje opracowania w zakresie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) dla Obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania STEŚ jest dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu przebiegu obwodnicy Kaczorowa oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedstawionych zostanie kilka wariantów przebiegu obwodnicy, które następnie zostaną poddane analizie pod kątem wysokości nakładów, czasu realizacji, uwarunkowań lokalnych, ochrony przyrody i zabytków. Przebieg DK 3 na pozostałym odcinku objętym opracowaniem przebiegał będzie w znacznej większości po śladzie istniejącym, z ewentualną korektą łuków poziomych w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest również do przygotowania Projektu Budowlanego (PB) wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także Projektu Wykonawczego (PW) oraz Dokumentacji Przetargowej (DP).

Parametry techniczne projektowanej drogi DK 3

  • kategoria drogi: krajowa
  • klasa techniczna: GP (główna ruchu przyspieszonego)
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość poboczy gruntowych: 1,5 m
  • nawierzchnia bitumiczna
  • przekrój poprzeczny: 2×2 (docelowy)
  • kategoria ruchu: KR6
  • nośność nawierzchni: 115 kN/oś

Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa” zlokalizowane będzie w południowo-zachodniej Polsce.

Województwo: dolnośląskie

Podregion: jeleniogórski

Powiaty: jaworski, karkonoski Gminy: Bolków, Janowice Wielkie, Jelenia Góra

www.gddkia.gov.pl