Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Generalny pomiar ruchu 2020

GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich 23 stycznia bieżącego roku rozpoczęli tegoroczny Generalny Pomiar Ruchu, który jest wykonywany co pięć lat. Więcej informacji tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36380/Rozpoczynamy-GPR-2020
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 10-12 stycznia 2020 przeprowadzono kolejną kontrolę przyrodniczą dla przedmiotowego odcinka drogi DK 3. Głównym zadaniem kontroli było: - kontrola potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy, - inwentaryzacja ssaków średnich i dużych, - wstępne rozpoznanie zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych, - wyszukiwanie dziupli w drzewach. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji. Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Ważne rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i obiektów inżynierskich

Poniżej przedstawiamy wykaz ważniejszych rozporządzeń dotyczących projektowania dróg i obiektów inżynierskich: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990430430 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000630735 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000463 -…
Czytaj ...

Badania natężenia ruchu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 10.10.2019 r. przeprowadzone zostaną badania natężenia ruchu drogowego w wybranych punktach pomiarowych na sieci drogowej szczebla krajowego oraz wojewódzkiego. Wykaz punktów oraz odcinków pomiarowych zaprezentowano w formie mapy  interaktywnej: https://drive.google.com/open?id=19gyLdA28CXNIRnSTf8y9VBtKEqgo1m7H&usp=sharing. Badania odbędą się bezinwazyjnie metoda zapisu wideo przy wykorzystaniu urządzeń do rejestracji obrazu, których zadaniem będzie zarchiwizowanie potoków pojazdów przekraczających umowny ekran przekroju pomiarowego. Na każdym z punktów pomiarowych, pomiar będzie miał charakter jednokrotnego pomiaru ciągłego trwającego 24 godziny. Każde z urządzeń do rejestracji obrazu opatrzone będzie tabliczką informującą o charakterze prowadzonych prac. Zespoły techniczne delegowane do realizacji prac w terenie zaopatrzone są w odzież ochronną i  poruszają się oznakowanymi pojazdami, wyposażonymi w pasywne i aktywne (błyskowe) źródła światła ostrzegawczego. Zarówno prace instalacyjne jak i prowadzone pomiary nie będą stwarzały utrudnień w ruchu. Na zdjęciu…
Czytaj ...

Wizja lokalna w dniu 16.09.2019

Informujemy, że w dniu 16.09.2019 odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli GDDKiA Wrocław, Projektantów oraz przedstawicieli Gminy Bolków, na której zinwentaryzowano przebieg istniejącej DK3 oraz teren potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy Kaczorowa. Omówiono także problematyczne i niebezpieczne miejsca oraz rozwiązania poprawiające ruchu w tych miejscach. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Inwentaryzacja obiektów inżynierskich

Informujemy, że w dniu 29.08.2019 przeprowadzono inwentaryzację obiektów inżynierskich w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”, obejmującą odcinek od około km 437+300 (włączenie do obwodnicy Bolkowa) do około km 454+800 (włączenie do obwodnicy Maciejowej). Zewidencjonowano łącznie 28 obiektów w tym: 3 mosty, 16 przepustów, 5 sztuk murów oporowych, 1 wiadukt kolejowy oraz 3 kolektory (odwodnieniowe). Dla każdego obiektu przeprowadzono pomiary geometrii konstrukcji, wykonano szkice robocze i dokumentację zdjęciową, zinwentaryzowano również uszkodzenia. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Cykl życia inwestycji drogowej

Informujemy, że pod następującym linkiem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-zycia-inwestycji-drogowej znajduje się artykuł dotyczący „Cyklu życia inwestycji drogowej”.
Czytaj ...

Zakres zadania

Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu jest wykonanie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”. W ramach realizacji projektu Wykonawca wykonuje opracowania w zakresie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) dla Obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania STEŚ jest dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu przebiegu obwodnicy Kaczorowa oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedstawionych zostanie kilka wariantów przebiegu obwodnicy, które następnie zostaną poddane analizie pod kątem wysokości nakładów, czasu realizacji, uwarunkowań lokalnych, ochrony przyrody i zabytków. Przebieg DK 3 na pozostałym odcinku objętym opracowaniem przebiegał będzie w znacznej większości po śladzie istniejącym, z ewentualną…
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl