Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 2-8 kwietnia 2020r. przeprowadzono kontrolę w zakresie botaniki dla przedmiotowego odcinka drogi DK 3. W trakcie wizji terenowej kontynuowano poszukiwanie stanowisk chronionych geofitów. Badania skoncentrowano głównie w zachodniej i centralnej części obszaru oddziaływania planowanej inwestycji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 8-13 oraz 25-26 marca 2020 r. przeprowadzono dwie kontrole w zakresie botaniki dla przedmiotowego odcinka drogi DK 3. Głównym ich celem było określenie lokalizacji stanowisk chronionych gatunków geofitów. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji: Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Aktualne linki

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy aktualne linki do Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska: Ministerstwo Klimatu Ministerstwo Środowiska
Czytaj ...

Analiza i prognoza ruchu

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończono prace nad analizą i prognozą ruchu na przedmiotowym odcinku DK3. Opracowanie zostało zaakceptowane i uzgodnione z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA w Warszawie  Opracowanie oraz pismo GDDKiA do pobrania poniżej: DK3 – Analiza i prognoza ruchu do pobrania Akceptacja GDDKiA do pobrania Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Wstępne warianty przebiegu Drogi Krajowej nr 3 wraz z obwodnicą Kaczorowa

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wstępne warianty przebiegu DK3 wraz z obwodnica Kaczorowa. Są to warianty orientacyjne, aktualnie analizowane i uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich. Na chwile obecną preferowane są warianty: z tunelem – wariant 7bez tunelu – wariant 1 lub 2. Rysunek do pobrania w pdf tutaj Poniżej wykaz poszczególnych odcinków przedmiotowej inwestycji z planowanymi obiektami inżynierskimi: Informujemy również, że pod koniec III kwartału 2020 r. planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów objętych przedmiotową inwestycją. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag co do planowanego przebiegu DK3 oraz obwodnicy Kaczorowa w komentarzach poniżej bądź pisemnie na adres naszego biura projektowego. W przypadku pisemnych wystąpień prosimy o wysyłanie także pisma do wiadomości GDDKiA Wrocław. Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Program budowy 100 obwodnic

Szanowni Państwo, informujemy, że inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa” została wpisana do Rządowego Programu 100 obwodnic, przez co będzie traktowana jako zadanie priorytetowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach poniżej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36572/Program-budowy-100-obwodnic https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36575/Dolnoslaskie-obwodnice-w-krajowym-Programie-100-Obwodnic https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-dolnoslaskie2 Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Generalny pomiar ruchu 2020

GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich 23 stycznia bieżącego roku rozpoczęli tegoroczny Generalny Pomiar Ruchu, który jest wykonywany co pięć lat. Więcej informacji tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36380/Rozpoczynamy-GPR-2020
Czytaj ...

Inwentaryzacja przyrodnicza

W dniach 10-12 stycznia 2020 przeprowadzono kolejną kontrolę przyrodniczą dla przedmiotowego odcinka drogi DK 3. Głównym zadaniem kontroli było: - kontrola potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy, - inwentaryzacja ssaków średnich i dużych, - wstępne rozpoznanie zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych, - wyszukiwanie dziupli w drzewach. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji. Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl
Czytaj ...

Ważne rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i obiektów inżynierskich

Poniżej przedstawiamy wykaz ważniejszych rozporządzeń dotyczących projektowania dróg i obiektów inżynierskich: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990430430 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000630735 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000463 -…
Czytaj ...

www.gddkia.gov.pl