Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Zakończenie spotkań informacyjnych

„Po zakończeniu Spotkań Informacyjnych, wszelkie uwagi zawarte w nadesłanych wnioskach, ankietach oraz pismach, zostały indywidualnie przeanalizowane w sposób szczegółowy. Poniżej znajduje się odpowiedź Projektanta (wraz z uzasadnieniem), odnosząca się do wszelkich poruszonych zagadnień.”

W załączeniu odpowiedzi Projektanta.
„Obecnie każdy z rozważanych wariantów (W2, W6, W7 oraz nowy W8) obwodnicy Kaczorowa na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym STEŚ jest jedynie potencjalnym do realizacji.
Wybór wariantu przewidzianego do realizacji zależy przede wszystkim od wyników analizy wielokryterialnej uwzględniającej m.in. następujące aspekty: techniczne i ekonomiczne inwestycji, opinię lokalnego społeczeństwa oraz wpływ przedsięwzięcia na środowisko, w tym na ludność.
Analizując wpływ inwestycji na środowisko dokonuje się porównania oddziaływań analizowanych wariantów m.in. na ludzi, rośliny, zwierzęta, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi, dobra materialne, krajobraz, zabytki i krajobraz kulturowy, wszelkie formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.
Zatem wybór wariantu „do realizacji” będzie poprzedzony opracowaniem materiałów określających przewidywane oddziaływania analizowanych wariantów inwestycji na środowisko oraz propozycję koniecznych działań minimalizujących te oddziaływania. W oparciu o wspomnianą dokumentację uzyskiwana będzie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Należy również dodać, że każda inwestycja wykraczająca poza dotychczasowy zakres istniejącego pasa drogowego wiąże się z jej ingerencją w sąsiadujące z nim nieruchomości, co jest nieuniknione w przypadku rozbudowy lub budowy każdej takiej inwestycji. W konsekwencji zawsze łączy się to z pewnym negatywnym wpływem na społeczeństwo. Mowa tu zarówno o bezpośrednim zajęciu nieruchomości jak i samym ograniczeniu jej użytkowania. Warunki określające stopień zobowiązania do ewentualnej rekompensaty (określenie czy dana osoba jest uprawniona do ubiegania się o jej otrzymanie) oraz sposób jej realizacji reguluje przede wszystkim specustawa drogowa [Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. zm.]. Interes społeczny przy realizacji inwestycji publicznych jest niezależnie chroniony przez prawo cywilne. Stąd każdej uprawnionej osobie przysługuje prawo do podjęcia czynności mających na celu zadośćuczynić ewentualnym stratom”.

Szczegółowe informacje dot. przejmowania nieruchomości pod drogi krajowe, znajdują się w zakładce „PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI”.

www.gddkia.gov.pl