Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Inwentaryzacja przyrodnicza

Sierpień był ostatnim miesiącem, w którym prowadzono inwentaryzację przyrodniczą na obszarze planowanej inwestycji.

Badania w zakresie botaniki przeprowadzono w dniach 1-22 sierpnia. W ich trakcie w pierwszym tygodniu uzupełniano dane dotyczące flory i siedlisk terenów łąkowych. W kolejnych dwóch tygodniach większą uwagę poświęcono lasom, ich zróżnicowaniu, występowaniu chronionych siedlisk, roślin naczyniowych, mszaków i grzybów makroskopowych. Osobnym działaniem była ocena zasiedlenia drzew przydrożnych (w istniejącym śladzie DK3) przez chronione gatunki porostów.

W dniach 8 – 11 sierpnia przeprowadzono też kontrole z zakresu zoologii oraz grzybów. Badania w szczególności obejmowały:

– inwentaryzacja grzybów makroskopowych,

– kontynuacja inwentaryzacji flory i siedlisk przyrodniczych,

– kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez porosty gatunków chronionych,

– kontynuacja rozpoznania zasiedlenia drzew przydrożnych przez bezkręgowce gatunków chronionych,

– inwentaryzacja ichtiofauny,

– inwentaryzacja bezkręgowców wodnych,

– inwentaryzacja ssaków ich siedlisk (np. rykowisk), w tym wyszukiwanie miejsc migracji i miejsc kolizji w istniejącym śladzie DK3. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonej inwentaryzacji:

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl