Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

  • Adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
  • Tel.: 22 375 88 88;
  •  E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania Studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostepnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 1lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy na opracowanie Studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

  • Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE;

prawo wniesienia skrgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.

Polityka dotycząca plików „cookies”

W celu poprawnego funkcjonowania i ułatwienia obsługi serwisu strony mogą wykorzystywać pliki „cookies”. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystywanie tej technologi prosimy o wyłączenie tej funkcjonalności w Państwa przeglądarce lub rezygnacji z dodawania komentarzy.www.gddkia.gov.pl