Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Podsumowanie uzupełniających konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,
w dniach 24.08. – 06.09.2022 roku w formie zdalnej odbyły się uzupełniające konsultacje społeczne dotyczące dodatkowego wariantu obwodnicy miejscowości Kaczorów – Wariantu W8. Wariant ten powstał jako wynik odbytych Spotkań Informacyjnych na przełomie listopada – grudnia 2020 r.
Celem przeprowadzonych spotkań było zapoznanie lokalne społeczności i innych stron (np. organizacje ekologiczne) z nowym – czwartym przebiegiem rozbudowy drogi krajowej nr 3, zebraniem uwag, spostrzeżeń dotyczących inwestycji, analiza i ewentualne uwzględnienie zgłoszeń wniosków, protestów oraz opinii.
W trakcie spotkań mieszkańcy złożyli ankiety lub protesty w ilości 60 szt. Łącznie swoje zdanie wyraziło 65 osób.
Na poniższym wykresie przedstawiono stanowisko mieszkańców w stosunku do budowy wariantu W8:

Uwaga:
– Mieszkańcy, którzy w opiniowaniu wyrazili swoje zdanie 2 razy zostali uwzględnieni w zestawieniach tylko jeden raz.,
– Powyższy wykres nie uwzględnia osób, które w ankiecie nie wyraziły opinii odnośnie Wariantu W8 (nie wypełnili w ankiecie pola „Czy przedstawiony wariant obwodnicy W8 spełnia Pana/Pani oczekiwania”)

Podsumowanie spotkań:
• Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie zdalnej umożliwiły mieszkańcom zapoznanie się z koncepcyjną dokumentacją projektową.
• Społeczność lokalna miała możliwość zgłoszenia swoich opinii, uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji poprzez składanie ankiet, pism.
• Najwyższe zainteresowanie tematem wystąpiło wśród mieszkańców Kaczorowa oraz Mysłowa.
• Mieszkańcy Mysłowa zgłaszali protest wobec realizacji wariantu W8 przedstawiając obawy dotyczące ingerencji inwestycji w poszczególne działki, infrastrukturę systemu wodnego oraz emisji hałasu i spalin związanych z rozbudową DK3.
• Głównymi argumentami odnośnie odrzucenia zaproponowanego wariantu był aspekt pogorszenia komfortu życia mieszkańców oraz stopień ingerencji w środowisko przyrodnicze na skutek wdrożenia inwestycji.
• Właściciele nieruchomości przedstawiali uwagi oraz własne rozwiązania projektowe z prośbą o ich pozytywne rozpatrzenie. Koncepcje te dotyczyły prośby o zapewnienie ekranów akustycznych w pobliżu zabudowań.
• Swoją opinię dotyczącą inwestycji wyraziło łącznie 65 osób.

www.gddkia.gov.pl