Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa"

Ważne rozporządzenia dotyczące projektowania dróg i obiektów inżynierskich

Poniżej przedstawiamy wykaz ważniejszych rozporządzeń dotyczących projektowania dróg i obiektów inżynierskich:

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990430430

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.

2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000630735

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000463

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987 z późniejszymi zmianami) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981510987

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1744) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001744

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000462

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031201126

Ewentualne uwagi oraz zapytania należy przesyłać na adres: dk3@databout.pl

www.gddkia.gov.pl