Poliyka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ciasteczek

I. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium Polski, prowadząca działalność gospodarczą, która na podstawie Umowy korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i utworzyła Konto w Serwisie dla siebie jako przedsiębiorcy;

2. Konto – część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Serwisu zalogowanym Klientom;

3. Rejestracja – utworzenie Konta w Serwisie polegające na zgodnym z instrukcją wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji; Klient po przeprowadzeniu Rejestracji i akceptacji Regulaminu otrzyma możliwość logowania się w Serwisie;

4. Regulamin – regulamin Serwisu dostępny pod adresem www.databout;

5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.databout.pl, wraz z częścią umożliwiającą sprawdzenie informacji dla wybranej lokalizacji o zadanych przez Klienta parametrach, w formie Analiz i Raportów, których zakres określa Załącznik nr 3 do Regulaminu;

7. Databout – Databout sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159877, REGON 014995265, NIP 5272238184, wysokość kapitału zakładowego 2.182.000,00 zł;

8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Spółką a Klientem dotycząca korzystania przez Klienta z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

II. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Databout.

2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@databout.pl

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez wprowadzone w ramach Konta dane, które zostają wprowadzone do systemów Databout;

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);

c. poprzez zapisywanie w zarządzanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym zbiorach localStorage oraz sessionStorage

III. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Databout

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone do Serwisu , zostają zaszyfrowane w komputerze Klienta i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z Serwisu

3. Hasła Klientów są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

4. Databout okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

5. W celu ochrony danych Databout regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Databout do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

IV. Hosting

1. Serwis jest hostowany na własnej infrastrukturze Databout.

2. W celu ochrony danych stosowane są następujące środki:

a. ochrona przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

b. ochrona miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

c. ochrona systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

d. ochrona dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

e. rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

3. W celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzone są logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

a. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

b. czas nadejścia zapytania,

c. czas wysłania odpowiedzi,

d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

g. informacje o przeglądarce użytkownika,

h. informacje o adresie IP użytkownika,

j. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Databout.

V. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych wskazano w Załączniku nr 1 do niniejszej polityki.

VI. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu Klientów w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te będą wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

VII. Istotne techniki marketingowe

1. Databout stosuje analizę statystyczną ruchu w Serwisie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Databout nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klienta może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Klientów - szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych Databout sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159877, REGON 014995265, NIP 5272238184, wysokość kapitału zakładowego 2.182.000,00 zł (Databout);

Dane kontaktowe administratora

Z Databout można się skontaktować:

1. telefonicznie na nr: +48 22 492 71 00 ;

2. na adres e-mail: kontakt@databout.pl;

3. pisemnie, na adres: Warszawa (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Databout

Databout wyznaczyło osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

1. pisemnie, na adres: Warszawa (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwisu, - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. marketingu produktów lub usług Databout (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Databout (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług;

3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Databout – takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Databout (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Klientem w celu reklamy i promocji usług Databout;

4. profilowania/grupowania (tj. prowadzenia analiz, które mogą dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania Klientów – w celu dostosowania produktów lub usług Databout oraz ich marketingu do preferencji Klientów, a także do preferencji zidentyfikowanych przez Databout określonych grup Klientów) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie realizacji o prawnie uzasadnionego interesu Databout (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Databout (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

6. wypełniania ciążących na Databout obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Databout (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

7. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Databout (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w Serwisie, tworzenie modeli statystycznych) - takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Databout (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;

8. wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności Serwisu (rozwój funkcjonalności aplikacji, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Databout (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania Serwisu.

Geolokalizacja

Databout przetwarza dane o geolokalizacji Klientów, aby w sposób możliwie odpowiadający ich preferencjom świadczyć usługi oraz kierować reklamy, przypomnienia, rekomendacje i promocje. Klient może zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Databout pod wskazanymi danymi kontaktowymi.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1. Partnerzy Databout;

2. spółki z grupy kapitałowej Databout;

3. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

4. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

5. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracuje Databout.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Dane Klientów są przetwarzane:

1. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń;

2. w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

3. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Databout - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

4. w celu geolokalizacji – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

6. wypełniania obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

7. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

8. w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności systemów/aplikacji Databout – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Twoje prawa

Prawa przysługujące zgodnie z RODO:

1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do przenoszenia danych;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania zgody

Klientowi przysługuje w dowolnym momencie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które Databout będzie przetwarzać na podstawie udzielonej zgody. W tym celu należy skontaktować się z Databout pod wskazanymi danymi kontaktowymi. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu

Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych osobowych przetwarzanych przez Databout w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu należy skontaktować się z Databout pod wskazanymi danymi kontaktowymi. Databout nie będzie wówczas uprawnione do przetwarzania danych osobowych, chyba że Databout wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Databout zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy w celu korzystania z Serwisu oraz realizacji pozostałych ww. celów.

Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.